Obec Vítonice
ObecVítonice
okres Znojmo

Poplatky

Poplatek ze psů

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa ohlásí vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 7 dnů od dne vzniku. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • pes: 80,-- Kč

Poživatelé starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu platí:

  • pes: 80-- Kč

Poplatek je spatný do 30. 6. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti poplatku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození od poplatku - osoba nevidomá, bezmocná, která je držitelem průkazu ZTP-P, osoba provádějící výcvik psů, osoba provozující útulek pro opuštěné psy zřízený obcí nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Úlevy se neposkytují.

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu

Poplatek platí:

  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce
  • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen TP nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  • fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší tří měsíců
  • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
  • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti do 5 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla.

Sazba poplatku je uvedena na aktuální rok  v sekci odpady. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. 1.  a 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození od poplatku - držitelé průkazu ZTP-P, fyzické osoby, kterým byl zrušen údaj o místě trvalého pobytu v souladu se zákonem a jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny - Obecní úřad Vítonice č.p. 54, fyzické osoby, které pobývají více než 11 měsíců mimo stát, fyzické osoby ve výkonu trestu více jak 11 měsíců v roce, fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a které neužívají tento dům a je zřetelné, že v něm není ubytována žádná osoba.

Úlevy se neposkytují.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v části III, čl. 8 OZV č. 1/2012. Poplatek se platí ode dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy fakticky skončilo.

Poplatník je povinen ohlásit nejpozději 14 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství při užívání po dobu kratší ne 30 dnů. Při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů a delší je poplatek splatný v den skončení užívání veřejného prostranství.

Sazba poplatku je uvedena dle druhu užívání veřejného prostranství v části III, čl. 12 OZV č. 1/2012.

Osvobození od poplatku - zřízení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Úlevy se neposkytují.

Poplatky lze platit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 22327741/0100, variabilní symbol PES 1341XXX

variabilní symbol SKO  1340XXX

XXX = číslo domu.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
oblačno 26 °C 15 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 27/15 °C
středa 19. 6. oblačno 29/19 °C
čtvrtek 20. 6. zataženo 34/19 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2024